Regulamin

Warunki ogólne

I. Uwagi wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa stosunki umowne pomiędzy LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. (dalej Lleida.net) a jej usługobiorcami (dalej klienci), unieważniając wszelkie wcześniejsze umowy, jakie mogły zostać zawarte między stronami.
 2. Pierwszy dostęp do usług oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu.

II. Klauzule dotyczące statusu klienta

 1. Na potrzeby niniejszej umowy klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która mając odpowiednią strukturę informatyczną, zawiera umowę na korzystanie z usług korespondencyjnych Lleida.net.
 2. Zamówiona usługa jest indywidualna i niezbywalna, nie można jej przekazać stronom trzecim bez uprzedniej, wyraźnej zgody Lleida.net.
 3. Jeśli z usługi korzystają strony trzecie (za wyraźną zgodą Lleida.net), klient musi zapewnić im odpowiednie instrukcje obsługi. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty powstałe w wyniku jej użytkowania i będzie odpowiadać za każde niewłaściwe korzystanie z usług bezpośrednio przed Lleida.net.

III. Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient ma prawo do korzystania tylko z usług, które zostały zamówione na stronie Lleida.net.
 2. Klient zobowiązuje się do dokonywania terminowych płatności według aktualnych stawek z naliczonym podatkiem VAT.
 3. Klient zobowiązuje się do utrzymania niezbędnego wsparcia informatycznego w celu uzyskania dostępu do usług.
 4. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z usług zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i powstrzyma się od działań, które mogłyby uszkodzić systemy, sprzęt lub usługi dostępne bezpośrednio lub pośrednio na stronie Lleida.net, w tym od celowego przeciążenia łączy lub systemów.

IV. Zamawianie usług

Aby zamówić usługi Lleida.net za pośrednictwem strony (http://www.clickandsign.eu), należy wykonać następujące kroki:

 1. Wprowadzić dane osobowe i rozliczeniowe.
  Zarejestrowanych klientów z nieaktualnymi danymi prosimy o kontakt z Obsługą klienta pod numerem telefonu: (+34) 973 282 300 lub adresem e-mail: clientes@Lleida.net
 2. Płatność za usługi. Aby klient mógł dokonać płatności za pośrednictwem karty płatniczej, zostanie aktywowana bramka płatnicza (POS).
 3. Potwierdzenie zakupu. Na e-mail podany w pierwszym kroku zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zakupu.
 4. Wysłanie faktury. Na ten sam e-mail zostanie wysłana faktura w formacie PDF w ciągu maksymalnie 24 godzin.

V. Czas trwania umowy

 1. Umowa zawierana jest na co najmniej jeden miesiąc. Następnie jest automatycznie przedłużana na taki sam okres, jeśli żadna ze stron nie złoży pisemnej rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami Lleida.net zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy z uzasadnionej przyczyny przed jej wygaśnięciem, powiadamiając użytkownika z MIESIĘCZNYM wyprzedzeniem. W przypadku umowy rozwiązanej automatycznie wcześniejsze wypowiedzenie nie jest konieczne.

|V. Cena, warunki i formy płatności

 1. Klient zobowiązuje się do opłat za korzystanie z usług bez względu na to, kto z nich korzysta (klient czy osoba upoważniona). Klient oświadcza, że ​​zna i akceptuje aktualne stawki. Stawki zostaną powiększone o obowiązujący podatek VAT.
 2. Lleida.net może zmienić stawki w dowolnym momencie, aktualizując je na stronie internetowej. Aktualny cennik można sprawdzić na: http://www.clickandsign.eu/pl/kup
 3. Wszelkie opóźnienia będą skutkować zawieszeniem usługi do czasu uregulowania płatności. Lleida.net zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez uprzedniego powiadomienia, jeśli płatność zostanie opóźniona o ponad trzydzieści dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
 4. Po pisemnym zawiadomieniu Lleida.net klient zobowiązuje się do terminowej płatności. Jej brak zostanie uznany za przestępstwo i będzie wiązał się z odsetkami, które będą naliczane od terminu płatności do daty jej uregulowania.
 5. Stopy procentowe za opóźnienia w płatnościach to stopa EURIBOR na miesiąc powiększona o marżę w wysokości 0,5 punktu procentowego (jeśli opóźnienie w stosunku do terminu płatności faktury nie przekracza 30 dni) i EURIBOR na miesiąc powiększona o marżę w wysokości 2 punktów procentowych (jeśli opóźnienie przekracza ww. okres). Przez EURIBOR rozumie się stopę na okres miesiąca opublikowaną jeden dzień roboczy po terminie płatności w Dzienniku Urzędowym Banku Hiszpanii.
 6. Wszelkie bezpłatne usługi świadczone przez Lleida.net mogą zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia, a klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.
 7. Płatności za usługi należy dokonać z góry za pośrednictwem karty kredytowej (VISA i Mastercard) wskazanej podczas zawierania umowy.

VII. Warunki świadczenia usług

 1. Klient ma prawo korzystać z zamówionych usług i bierze odpowiedzialność za treści przekazywane za ich pośrednictwem.
 2. Lleida.net udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z systemów do celów osobistych i wewnętrznych. W żadnym wypadku użytkownik nie może ich rozpowszechniać, udzielać sublicencji, odsprzedawać lub przekazać (bez uprzedniej pisemnej zgody Lleida.net), ani powielać programów, ich zmodyfikowanych lub pochodnych wersji oddzielnie lub w połączeniu z innymi produktami lub programami w podobnych celach. Ponadto użytkownik może modyfikować programy wyłącznie do użytku osobistego i do własnych celów biznesowych.
 3. Prawo handlu elektronicznego. Zgodnie z postanowieniami art. 21 i 22 USTAWY O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I HANDLU ELEKTRONICZNEGO (LSSICE 34/2002, z dnia 11 lipca – B.O.E. 12 lipca 2002) klient potwierdza, że nie będzie za pośrednictwem usług wysyłał wiadomości masowych (SPAM, wiadomości reklamowych, promocyjnych lub handlowych) bez wyraźnej zgody lub upoważnienia odbiorców (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo), a także wiadomości, które ze względu na ich przeznaczenie lub treści, mogą zostać uznane za sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami moralnymi, stanowić przestępstwo lub wykroczenie albo naruszać prawa lub wizerunek Lleida.net i stron trzecich.
 4. Klient musi przestrzegać warunków korzystania, uzyskując dostęp do innych usług świadczonych za pośrednictwem Lleida.net.
 5. Klient musi zachować w tajemnicy kody dostępu i zmienić je, jeśli przypuszcza, że strony trzecie mają lub miały do nich dostęp. W drugim przypadku Lleida.net ma pełne prawo zmienić kody dostępu na wniosek klienta.
 6. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku lub zobowiązania Lleida.net zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania usługi, informując użytkownika o konieczności skorygowania przyczyny w celu przywrócenia usługi. Jeżeli klient nie usunie przyczyny w ciągu 15 dni, Lleida.net ma prawo rozwiązać umowę, a użytkownik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za powstałe szkody.
 7. Redystrybucja usług na rzecz stron trzecich bez uprzedniej, wyraźnej zgody Lleida.net jest zabroniona.

VII. Usługi Lleida.net

 1. Lleida.net zadba o utrzymanie zaplecza niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania usług, zapewniając odpowiedni sprzęt techniczny i komputerowy.
 2. Lleida.net nie sprawuje żadnej kontroli nad treściami i informacjami krążącymi w jej sieciach.
 3. Lleida.net zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub ulepszenia świadczonych usług bez wcześniejszego powiadomienia. Podobnie Lleida.net zastrzega sobie prawo do zmiany środków i metod wykorzystywanych do świadczenia usługi.

IX. Zachowanie tajemnicy i ochrona danych

 1. Lleida.net informuje użytkowników usługi, że wszystkie wiadomości są przesłane drogą elektroniczną przez bramkę SMS obsługiwaną przez Lleida.net i będą automatycznie przechowywane w rejestrze, do którego można uzyskać dostęp. Rejestr ten służy wyłącznie do monitorowania i kontroli w celach rozliczeniowych.
 2. Zgodnie z postanowieniami artykułu 12 USTAWY ORGANICZNEJ 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych: (B.O.E 14 grudnia 1999), Lleida.net informuje, że zebrane dane osobowe będą stanowić część pliku będącego własnością Lleida.net i że będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach, w tym do rozliczania faktur, przesyłania informacji związanych z działalnością Lleida.net oraz zastosowania środków bezpieczeństwa wymaganych tytułem VIII DEKRETU KRÓLEWSKIEGO 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza wykonanie USTAWY ORGANICZNEJ 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (B.O.E 19 stycznia 2008 r.). Po zakończeniu umowy między klientem a Lleida.net, dane osobowe zostaną usunięte z rejestru.
 3. Klient może uzyskać dostęp, sprostować, anulować i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, wysyłając wiadomość z dołączoną kopią dokumentu tożsamości na adres siedziby głównej Lleida.net: PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA EDIF. H1, PLANTA 2B lub adres e-mail: gdpr@Lleida.net

X. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Lleida.net nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów wynikające z niewłaściwego korzystania z usługi przez klienta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Lleida.net może wypowiedzieć umowę bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Lleida.net nie ponosi odpowiedzialności, w sposób wyraźny ani dorozumiany, za dopasowanie świadczonych usług do rzeczywistych potrzeb klienta. Nieodpowiedniość usług nie może być powodem rozwiązania lub zwrotu płatności.
 3. Lleida.net nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi z powodu ograniczeń czasowych wynikających z rodzaju zamówionej usługi.
 4. W każdym przypadku odpowiedzialność Lleida.net ogranicza się do kwoty za usługę będącą przedmiotem roszczenia.
 5. Ze względu na to, że prawidłowe świadczenie usług przez Lleida.net zależy od usług stron trzecich, Lleida.net zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane z winy tych podmiotów i akceptuje wyłącznie należycie uzasadnione szkody spowodowane przez użycie nieodpowiednich środków telematycznych lub zaniedbania pracowników firmy.
 6. Ze względu na to, że prawidłowe funkcjonowanie sieci jest w dużym zakresie uzależnione od systemów firm zewnętrznych, Lleida.net nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty usługi. Obejmuje to błędy routingu, utratę danych lub informacji, opóźnienia w dostawie lub nieplanowane przerwy w świadczeniu usług.
 7. Lleida.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, dokładność, niezawodność, poprawność danych, programów i wszelkich informacji, które krążą w jej sieci. Za treść tych informacji odpowiadają wyłącznie strony, które je ze sobą wymieniają (nadawca i odbiorcy).
 8. Lleida.net nie jest odpowiedzialna za nieuprawniony dostęp do usługi przez strony trzecie.

XI. Klauzule końcowe

 1. Każda klauzula niniejszej umowy ma moc prawną i nie unieważnia innych. Nieważna lub niedokładna klauzula może zostać zastąpiona podobną i ważną za porozumieniem obu stron.
 2. W celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych wynikających z niniejszej umowy strony poddają się arbitrażowi Sądu Arbitrażowego w Lleida, który jest odpowiedzialny za wyznaczenie arbitra lub arbitrów oraz organizację arbitrażu. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków decyzji arbitrażowej.